Bezrobocie w powiecie poszło w dół

PUP2
PUP2
Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on LinkedIn

O ponad dwa procent spadła w tym roku liczba bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lubartowie na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 4804 osób, w tym 2405 kobiet, które stanowiły 50,0% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do końca września 2014 roku liczba bezrobotnych spadła  o 767  osób  (16,0%). Do końca września br. liczba bezrobotnych spadła o 28 osób (0,6%) w stosunku do sierpnia br. roku.

Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo) w dniu na koniec września tego roku wynosiła 13,5%, a rok wcześniej  15,6%, Bezrobocie więc spadło – wynika z tego porównania – o 2,1 %.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w dniu 30.09.2015 r. posiadało 364 osoby i  stanowiły one 7,6% ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych spadła  o 14 osób w porównaniu do końca września 2014  roku.

Bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych w dniu 30.09.2015 r. było zarejestrowanych 4440  osób  i  stanowiły 92,4% ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku spadła o 753 osób (17,7%).

Na koniec września 2015 r. zarejestrowanych było 3241 osoby bezrobotne  zamieszkałe  na wsi i stanowiły 67,5% ogólnej liczby bezrobotnych, w tym 1665 kobiety zamieszkałe  na wsi, które stanowiły 51,4 ogólnej liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz 69,2% ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet. Wśród  bezrobotnych z obszarów wiejskich 218 osoby posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych, co stanowiło 4,5% ogółu bezrobotnych , a 59,9% ogółu bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Zarejestrowanych było 133 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, które stanowiły 2,8% ogólnej liczby bezrobotnych, w tym 63 niepełnosprawne kobiety (2,6%).

W ogólnej liczbie bezrobotnych najliczniejszą kategorię wiekową stanowili bezrobotni w wieku od 25 do 34 lat, których było 1442 osoby (30,0%) oraz w wieku od 35 do 44 lat – 1029 osoby (21,4%). W sumie ludzie młodzi w wieku najbardziej produkcyjnym od 18 do 34 lat, których było 2272 osób, stanowili 47,3% populacji bezrobotnych, a rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 50,5%. Bezrobotnych w wieku od 35 do 44 lat jak wyżej i stanowiły 21,4%, a powyżej 45 lat – 1503 osoby , które stanowiły 31,3% ogólnej liczby bezrobotnych.

Wśród kobiet najliczniejszą kategorię stanowiły bezrobotne w wieku od 25 do 34 lat – 853 (35,5%) kobiet do ogółu 17,8% oraz w wieku od 35 do 44 lat – 559 (23,2%) populacji kobiet do ogółu 11,6%. Młode kobiety w wieku od 18 do 34 lat, których było 1278, stanowiły 53,2% ogólnej liczby kobiet do ogółu 26,6%, a rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 55,3%.

Na koniec września zarejestrowanych było 1115  osób  w tym 409 kobiet  50 +.  Powyżej 12 miesięcy zarejestrowanych jest 702 osoby, które stanowią 63,0 % ogółu bezrobotnych 50 + .Bezrobotni 50 + stanowią  23,2%  ogółu  bezrobotnych.

Najwięcej bezrobotnych 50 + zarejestrowanych jest z wykształceniem zasadniczym zawodowym 446 osoby , gimnazjalnym i poniżej 399 osób .

Poziom wykształcenia jest istotnym czynnikiem wpływającym na status osób pozostających bez pracy. Pod względem poziomu wykształcenia na koniec września 2015 r. najliczniejszą kategorię stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 1465 osób (30,5%) oraz gimnazjalnym i niższym – 1136 osób (23,6%). Ponad połowa bezrobotnych – 54,1%  nie posiadała średniego wykształcenia, a wśród kobiet – 42,7% do ogółu 21,3%. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 1117 osób (23,3%), a wśród kobiet – 625 (26,0%) do ogółu 13,0% oraz średnie ogólnokształcące 535 osób (11,1%), w tym kobiet – 363 (15,1%) do ogółu 7,6%. Natomiast najmniejszy procent bezrobotnych podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano w grupie osób posiadających wykształcenie wyższe – 551 osób (11,5%) w tym kobiet – 390 (16,2%) do ogółu 8,1%.

Pod względem czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą kategorię wśród zarejestrowanych w PUP bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, których było 1853 (38,6%), a nie pracujące od 12 do 24 miesięcy było 718 (14,9%).

Wśród zarejestrowanych kobiet pozostających bez pracy ponad 24 miesiące  było 1024(42,6%) do ogółu 21,3% a od 12 do 24 miesięcy – 34(14,2%) do ogółu 7,1%.

Do dnia końca września do PUP wpłynęło 2017 ofert pracy, w tym 793 dla stażystów oraz 15 ofert dla osób niepełnosprawnych.

                                                                         

 


OC AC Lubartów


Comments are closed.